مدرسه اینترنتی

اين وبلاگ تمام مطالب پايه ي دوم راهنمايي رو آموزش ميده

14 صیغه ی فعل ماضی

صیغه

ریشه

علامت فعل

فعل

ضمیر

ترجمه

مفرد مذکر غایب

ذَهَبَ

ندارد

ذَهَبَ

هو

او رفت (یک مرد)

مثنای مذکر غایب

ذَهَبَ

ا

ذَهَبا

هما

آن دو رفتند (مرد)

جمع مذکر غایب

ذَهَبَ

و

ذَهَبوا

هم

آنها رفتند (جمع مردان)

مفرد مونث غایب

ذَهَبَ

ت

ذَهَبَت

هی

او رفت ( یک زن )

مثنی مونث غایب

ذَهَبَ

تا

ذَهَبَتا

هما

آن دو رفتند ( زن)

جمع مونث غایب

ذَهَبَ

نَ

ذَهَبنَ

هنَّ

آنها رفتند (جمع زنان )

مفرد مذکر مخاطب

ذَهَبَ

تَ

ذَهَبتَ

أنتَ

تو رفتی ( یک مرد)

مثنی مذکر مخاطب

ذَهَبَ

تُما

ذَهَبتُما

أنتما

شما رفتید ( دو مرد)

جمع مذکر مخاطب

ذَهَبَ

تُم

ذَهَبتُم

أنتم

شما رفتید (جمع مردان)

مفرد مونث مخاطب

ذَهَبَ

تِ

ذَهَبتِ

أنتِ

تو رفتی ( یک زن)

مثنای مونث مخاطب

ذَهَبَ

تُما

ذَهَبتُما

أنتما

شما رفتید ( دو زن )

جمع مونث مخاطب

ذَهَبَ

تُنَّ

ذَهَبتُنَّ

أنتنَّ

شما رفتید ( جمع زنان )

متکلم وحده

ذَهَبَ

تُ

ذَهَبتُ

أنا

من رفتم

متکلم مع الغیر

ذَهَبَ

نا

ذَهَبنا

نَحنُ

ما رفتیم

+ نوشته شده در  ساعت   توسط soroush  |